Go to text Go to menu
1층
 • 501柳浩準议员室
 • 502金判洙 副议长室
 • 503事务处长室
 • 504南慶順 副议长室
 • 505会客室
 • 506秘书室
 • 507廉宗鉉 议长室
 • 508总务担当官
 • 509会议运营委员会 会议室
 • 510金正永 议会运营委员长室
 • 511会议运营专门委员室
 • 512吳昌俊 议员室