Go to text Go to menu
4층
 • 01 经济劳动委员会
 • 02 农政海洋委员会会议室
 • 03 农政海洋委员室
 • 04 农政海洋专门委员室
 • 05 经济劳动专门委员室
 • 06 经济劳动委员室
 • 07 经济劳动专门委员会会议室
 • 08 主会议厅
 • 09 广播室
 • 10 小会议室
 • 11 立法政策担当官
 • 12 特别委员会会议室
 • 13 特别委员室
 • 14 特别专门委员室