Go to text Go to menu
1층
 • 01 大厅
 • 02 咨询室
 • 03 夜班值班室
 • 04 教育委员会会议室
 • 05 舆论宣传担当官室
 • 06 议会图书馆
 • 07 议会阅览室
 • 08 书吧
 • 09 女性议员休息室
 • 10 大会议室
 • 11 教育行政委员会会议室
 • 12 教育行政委员室
 • 13 教育行政专门委员室
 • 14 议政会
 • 15 教育企划委员室
  教育企划专门委员室
 • 16 保健福利委员会会议室
 • 17 保健福利委员室
 • 18 保健福利专门委员室
 • 19 议会史料馆